top of page

 

 

 

 

I detta  projekt använder vi design thinking och en personcentrerad metod för att förbättra hemdialysen. Genom praktiska tester av kommunikation mellan sjukhuspersonal och hemdialyspatienter samt utvärdering av dialysutrustning och avfallshantering i hemmet, avser vi  att utveckla nya, effektiva produkter och kommunikationsmodeller. Att ha en personcentrerade ansats säkerställer att användarnas behov, resurser och erfarenheter står i centrum.

Förstå och förbättra 

Vi involverar personer med njursjukdom, sjukvårdspersonal, företag och forskare från projektets början för att samla värdefulla perspektiv. Ambitionen är att få insikter om vad som hindrar en utbredd användning av hemdialys, trots många fördelar och potentiella kostnadsbesparingar. För att förstå hemdialysanvändarnas livssituation och hälsa använder vi information från omfattande nationella kvalitetsregister. Vi undersöker också varför hemdialys ofta inte presenteras som ett alternativ av sjukvårdspersonal och utvecklar informationsinsatser och verktyg för att kunna komma tillrätta med detta.

En hälsoekonomisk analys ingår också i projektet för att skapa en beslutsmodell över olika dialysmetoder. Denna modell kommer att anpassas efter olika länders förutsättningar och användas för att prioritera insatser inom hemdialys.

Vårt mål är att de lösningar och strategier vi utvecklar ska integreras i nationella riktlinjer, påverka vårdutbildning och företagens produktutveckling. Det personcentrerade tillvägagångssätt och ramverk vi utvecklar inom hemdialys kan även appliceras inom andra vårdområden.

Design thinking

HÄLSOEKONOMISK MODELL

Denna aktivitet syftar till att utveckla en hälsoekonomisk modell anpassad efter de specifika vårdorganisationerna och kostnadsstrukturerna i Sverige, Danmark och Norge. Modellen baseras på en tidigare norsk modell och ska uppdateras med aktuella data om vårdkostnader, läkemedelsanvändning och sjukfrånvaro för olika dialysmetoder. Den inkluderar också information från enkäter om resursanvändning och patientutfall. Hälsoekonomiska forskare från de tre länderna kommer att samarbeta för att skapa en grundmodell som även diskuteras med patient-, vård- och industrirepresentanter. Målet är att modellen ska stödja hållbart beslutsfattande, inte bara genom att visa kostnadseffektivitet för olika dialysmetoder, utan också hur dessa påverkar olika patientgrupper och andra samhällssektorer, inklusive miljöpåverkan. Strategier från projektets andra aktiviteter, som exempelvis förändrad distributionskedja och distansstöd, kommer att integreras och utvärderas i modellen. Detta ger en omfattande ekonomisk utvärdering och en anpassningsbar modell som kan användas för framtida studier inom dialysområdet och utvidgas till andra områden som njurtransplantationer. Deltagarna inkluderar akademiska forskare, patientrepresentanter och vård- och industrirepresentanter från de tre länderna. De kommer också att analysera miljö- och ekonomiska vinster relaterade till minskade resor för hemdialys, exempelvis i form av mindre sjukhusbesök.

UTVECKLING / FÖRBÄTTRINGSARBETE

En förstudie har visat att det krävs identifiering av möjliggörare för att öka användningen av hemdialys i ÖKS-regionerna i Danmark, Norge och Sverige. Under projektets första år kommer workshops att hållas för att hitta potentiella lösningar. Dessa lösningar kommer sedan att testas praktiskt i hemmiljö under projektets första tre år med en iterativ designmetodik. Under det tredje året kommer den mest framgångsrika lösningen att jämföras och utvärderas mot en kontrollgrupp. Projektet involverar nära samarbete med klinisk verksamhet, varför en klinikkoordinator knyts till projektet i varje land. Projektets delaktiviteter inkluderar: Identifiering och praktisk testning av organisatoriska och incitamentsrelaterade hinder hos vårdgivare, med jämförelser mellan regioner för gränsöverskridande lärande. Analys av kommunikationsbehov och testning av lösningar hos vårdgivare och patienter, inklusive medicinska och tekniska aspekter. Utforskning av informationsleverans för att underlätta valet av hemdialys, med praktiska tester av patienters uppfattning av information. Grundlig analys av tekniska utmaningar i övervakning och genomförande av hemdialys, i samarbete med företag. Analys av logistiska utmaningar i hemmet för hemdialyspatienter och utveckling av strategier och teknologier för att förbättra logistik och avfallshantering. Genom dessa aktiviteter syftar projektet till att hitta och implementera lösningar för att främja och förbättra hemdialysen i ÖKS-regionerna.

ENKÄT OCH KARTLÄGGNING

Projektet fokuserar på förstå varför hemdialysens utveckling har stagnerat under de senaste 30 åren. En central del av projektet är en omfattande enkätundersökning som syftar till att kartlägga faktorer som påverkar patienters val av behandlingsmetoder. Denna enkät, som är en kärnkomponent i projektet, distribueras till patienter, vårdgivare, beslutsfattare och relevanta företag i Sverige, Danmark och Norge. Genom att analysera svaren från dessa olika grupper och länder, kan vi identifiera både regionala skillnader och likheter samt djupare förstå hinder och möjligheter för hemdialys. Enkäten kommer att utformas och granskas av representanter från varje intressentgrupp, och resultaten från dessa enkätsvar kommer att utgöra grunden för workshops och idegenereringsmöten där Design Thinking används som metodik. I dessa möten deltar patienter, vårdgivare, beslutsfattare och företag för att tillsammans finna lösningar och identifiera hinder för hemdialys. Resultaten från enkäten är avgörande för att kunna bedriva ett effektivt förändringsarbete inom området för hemdialys. Genom att förstå och adressera de faktorer som påverkar patienters val, siktar projektet på att skapa bestående förändringar och därmed öka andelen patienter som använder hemdialys. Detta projekt bidrar inte bara till förbättrad vård och livskvalitet för patienter, utan även till effektivare användning av sjukvårdens resurser.

ANALYS AV LAGSTIFTNING, POLICY OCH HANDLINGSSYSTEM

I detta projekt ska vi undersöka de systembaserade förutsättningarna för hemdialys och utvecklingen av nya personcentrerade innovationer för detta ändamål. Målet är att identifiera hinder inom systemet för hemdialys och vid införandet av nya innovationer. Detta görs för att främja personcentrerad hemdialys. Arbetet innefattar fyra studier: En juridisk analys av lagar och policyer som påverkar hemdialys och innovation inom området. En studie av processerna för godkännande och implementering av hemdialys inom olika regioner, med fokus på Västra Götalandsregionen. En liknande studie om införandet av nya medicintekniska lösningar för hemdialys. Intervjustudier för att identifiera hinder för hemdialys och innovationer, samt att förstå olika aktörers syn på dessa hinder. Resultaten från dessa studier kommer att användas i den övergripande design-thinking-processen och praktiska tester i hemmiljö. Det är viktigt att förstå de juridiska begränsningarna för potentiella lösningar. Studierna utförs av partners med juridisk expertis och stöds av en referensgrupp med patientrepresentanter och sjukvårdspersonal. Förväntade resultat inkluderar lagstiftnings- och policyanalyser, kartläggning av processer för hemdialys och innovationer, samt en sammanställning av hinder för hemdialys. Resultaten kommer att redovisas i delrapporter under projektets gång.

 UTVECKLING OCH TESTNING AV INFORMATIONS-STRATEGIER

Denna aktivitet fokuserar på att utforska och förbättra hur information om hemdialys levereras i Sverige, Danmark och Norge. Målet är att underlätta patienters val av hemdialys genom att utvärdera olika typer av information och kommunikationsmetoder. Syftet är att ge tydlig och objektiv information om dialysalternativen så att patienter kan göra välgrundade val. Tidigare förstudier har visat att informationen ofta inte når fram på ett effektivt sätt. För att åtgärda detta kommer en grupp patienter, både erfarna och nya inom hemdialys, tillsammans med vårdpersonal att ta fram och testa informationsmaterial. Detta material kommer sedan att användas på en klinik för att se om det ökar andelen patienter som väljer hemdialys, jämfört med en klinik som inte använder det nya materialet. Dessutom kommer effekten av erfarna hemdialyspatienters information till personal och nya patienter att undersökas. Erfarenheter från denna strategi, som redan testats i vissa länder, kommer att delas. Projektpartners inkluderar flera universitet, sjukhus och företag, samt patientföreningar och erfarna patienter. Projektet koordineras av Aarhus Universitetshospital. Förväntat resultat är en optimerad informationsstrategi, både i innehåll och form, för att öka antalet patienter som väljer hemdialys.

UTVECKLING OCH TESTNING AV KOMMUNIKATION 

Detta delprojekt fokuserar på att analysera och testa kommunikationsbehov och lösningar för att underlätta hemdialys. Studien kommer att genomföras i Sverige, Danmark och Norge och omfattar både medicinska och tekniska aspekter av kommunikation mellan patienter och vårdgivare. Syftet är att förbättra kommunikationen, vilket är avgörande för patienternas trygghet, särskilt när det gäller att ha snabb tillgång till svar på medicinska och tekniska frågor, samt att säkerställa att eventuella tekniska fel på dialysutrustningen kan upptäckas och åtgärdas snabbt. Metoden inkluderar att identifiera dialysavdelningar och 3-5 hemdialyspatienter per land för att testa nya kommunikationslösningar, inklusive nationella tjänster som 1177 i Sverige. Idégenereringssessioner med patienter, sjukvårdspersonal och företag som specialiserar sig på kommunikations- och dialysutrustning kommer att hållas. Därefter kommer potentiella lösningar att praktiskt testas och utvärderas för vidare implementering. Partners i projektet inkluderar universitet och sjukhus i de tre länderna samt företag som Cuviva och Fresenius. Patientföreningar och erfarna hemdialyspatienter deltar också. Förväntade resultat är identifiering, testning och utveckling av optimala kommunikations- och övervakningslösningar för hemdialys, vilket bidrar till projektets mål att förbättra hemdialyspraktiken. Projektet koordineras av Cuviva.

HÅLLBAR MODELL FÖR EGENVÅRD OCH HEMDIALYS

Projektet har, med hjälp av design thinking, skapat innovationer och lösningar som främjar personcentrerad vård och hemdialys. Dessa lösningar, framkomna genom gränsöverskridande samarbete, görs tillgängliga för patientorganisationer och hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla en hållbar modell för egenvård och hemdialys, inklusive strategier och handlingsplaner som underlättar informerat beslutsfattande och förbättrar vård för kroniskt njursjuka. Metoden inkluderar sammanställning av faktorer från enkäter och registerstudier som påverkar valet av hemdialys, samt en lagstiftnings- och policyanalys. Utvärdering och prioritering av förslag för organisationsmodeller, jämställdhet, miljö, information, inköpsrutiner, kommunikation och logistik görs för att underlätta hemdialys. En hälsoekonomisk analys värderar modeller och arbetssätt. Projektet avslutas med en bestående gränsöverskridande 'Think Tank' för att vidareutveckla den skandinaviska modellen för hemdialys. Slutresultaten sammanfattas i en rapport, och projektet avslutas med en internationell konferens för att diskutera strategier och handlingsplaner för att öka användningen av hemdialys. Deltagare inkluderar projektets partners, patientorganisationer och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

UTVECKLING / FÖRBÄTTRINGSARBETE

En förstudie har visat att det krävs identifiering av möjliggörare för att öka användningen av hemdialys i ÖKS-regionerna i Danmark, Norge och Sverige. Under projektets första år kommer workshops att hållas för att hitta potentiella lösningar. Dessa lösningar kommer sedan att testas praktiskt i hemmiljö under projektets första tre år med en iterativ designmetodik. Under det tredje året kommer den mest framgångsrika lösningen att jämföras och utvärderas mot en kontrollgrupp. Projektet involverar nära samarbete med klinisk verksamhet, varför en klinikkoordinator knyts till projektet i varje land. Projektets delaktiviteter inkluderar: Identifiering och praktisk testning av organisatoriska och incitamentsrelaterade hinder hos vårdgivare, med jämförelser mellan regioner för gränsöverskridande lärande. Analys av kommunikationsbehov och testning av lösningar hos vårdgivare och patienter, inklusive medicinska och tekniska aspekter. Utforskning av informationsleverans för att underlätta valet av hemdialys, med praktiska tester av patienters uppfattning av information. Grundlig analys av tekniska utmaningar i övervakning och genomförande av hemdialys, i samarbete med företag. Analys av logistiska utmaningar i hemmet för hemdialyspatienter och utveckling av strategier och teknologier för att förbättra logistik och avfallshantering. Genom dessa aktiviteter syftar projektet till att hitta och implementera lösningar för att främja och förbättra hemdialysen i ÖKS-regionerna.

NATIONELLA REGISTER FÖR KRONISK NJURSJUKDOM OCH DIALYS

Metoden bygger på att publika data att sammanställs och analyseras från register i Amerika, Europa, Danmark, Sverige och Norge.

bottom of page