top of page

Workshop:
Framtiden för hemdialys  - Lagar, rättigheter och medicinteknisk utveckling

I en tid av snabb digitalisering, framsteg inom artificiell intelligens, medicinteknisk utveckling och precisionsmedicin samlades experter i projektet Mer Hemdialys  för att diskutera hemdialysens framtid och dess rättsliga ramar. Workshopen som leddes av Ulf Petrusson, professor i juridik samlade deltagare med olika perspektiv, bland annat från hälso-och sjukvården, patienter, juridik och det medicintekniska. 

ulf petrusson maj 2024.jpg

Ulf Petrusson presenterade en modell med tre centrala frågeställningar som han utvecklat tillsammans med sina kollegor:

 

Patientens och Närståendes Rättigheter:

Vad innebär hemdialys för patientens och de närståendes rättigheter? Modellen betonar vikten av informerat samtycke, rätt till information och patientens delaktighet i sin vård. Patientlagen ligger till grund för dessa rättigheter och säkerställer att patienterna har tillgång till nödvändig information och kan vara delaktiga i beslutsprocessen.

Integration i Sjukvården:

Hur kan hemdialys hanteras och utvecklas inom sjukvårdens olika nivåer? Diskussionen framhöll behovet av ett koordinerat system där statliga, regionala och kommunala aktörer samverkar för att möjliggöra en effektiv och rättssäker egenvård. Det krävs reformer och statlig styrning för att implementera hållbara lösningar.

Utveckling genom Bottom-Up Perspektiv:

Hur kan hemdialys utvecklas som en del av hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling? En bottom-upstrategi, där initiativ kommer från både patienter och vårdpersonal, är nödvändig för att skapa system som fungerar i praktiken och möter patienternas behov.

Rättigheter och skyldigheter i egenvård

 

En avgörande fråga som diskuterades var om en patient som utför egenvård fortfarande är en patient. Enligt patientsäkerhetslagen och patientskadelagen omfattas egenvård av regler som säkerställer att patienter får rätt vård och stöd. Egenvårdssystemet är dock komplext, med oklara gränsdragningar mellan egenvård och hemsjukvård.

Kvalitetsledning och standardisering

 

Kvalitetsledning är nyckeln till framgångsrik hemdialys. Ett effektivt kvalitetsledningssystem måste integrera egenvården och säkerställa att vårdens, patienternas och industrins intressen möts. Här finns en "sweet spot" där bottom-up och top-down strategier sammanfaller, vilket möjliggör högkvalitativ vård.

Samverkan och framtida utveckling

 

Betydelsen av samverkan mellan statliga myndigheter, vårdgivare och patientorganisationer för att driva utvecklingen framåt var något som betonades under workshopen. Standardisering och nationella vårdrutiner är avgörande för att säkerställa att hemdialys utförs säkert och effektivt.

Även vikten av kunskapsspridning och att kvaliteten i hemdialysen omfattar säkerhetsfrågor, jämlikhet och patientupplevelsen. För att uppnå detta krävs en systematisk och integrerad ansats där alla nivåer av hälso- och sjukvården bidrar.

Sammanfattningsvis är hemdialysens framtid positiv men det krävs omfattande samarbete, rättsliga reformer och tekniska innovationer för att fullt ut realisera potentialen.

Ta del av presentationen  från workshopen 

bottom of page