top of page

1.1 Enkät och kartläggning

Projektet fokuserar på förstå varför hemdialysens utveckling har stagnerat under de senaste 30 åren.

Projektet fokuserar på förstå varför hemdialysens utveckling har stagnerat under de senaste 30 åren. En central del av projektet är en omfattande enkätundersökning som syftar till att kartlägga faktorer som påverkar patienters val av behandlingsmetoder. Denna enkät, som är en kärnkomponent i projektet, distribueras till patienter, vårdgivare, beslutsfattare och relevanta företag i Sverige, Danmark och Norge.


Genom att analysera svaren från dessa olika grupper och länder, kan vi identifiera både regionala skillnader och likheter samt djupare förstå hinder och möjligheter för hemdialys. Enkäten kommer att utformas och granskas av representanter från varje intressentgrupp, och resultaten från dessa enkätsvar kommer att utgöra grunden för workshops och idegenereringsmöten där Design Thinking används som metodik. I dessa möten deltar patienter, vårdgivare, beslutsfattare och företag för att tillsammans finna lösningar och identifiera hinder för hemdialys.


Resultaten från enkäten är avgörande för att kunna bedriva ett effektivt förändringsarbete inom området för hemdialys. Genom att förstå och adressera de faktorer som påverkar patienters val, siktar projektet på att skapa bestående förändringar och därmed öka andelen patienter som använder hemdialys. Detta projekt bidrar inte bara till förbättrad vård och livskvalitet för patienter, utan även till effektivare användning av sjukvårdens resurser.


bottom of page